Stipendier och övriga vetenskapliga bidrag

Stipendier och bidrag 1998-2022

LaCarita-stiftelsen har sedan 1998 beviljat stipendier och bidrag åt 26 olika vetenskapliga projekt. De understödda projekten har huvudsakligen behandlat äldreomsorg eller andra till åldrandet  förknippade frågor.
Stipendier

Stiftelsen har bidragit till översättning och publicering i Finland av den allmäneuropeiska rekommendationen om forskning, förebyggande, och klinisk handläggning av åldersrelateerade sjukdomar (European Silver Paper on the Future of Health Promotion and Preventive Actions, Basic Research, and Clinical Aspects of Age-Related Disease). Rekommendationens målsättning är att utveckla och förenhetliga verksamheten inom nämnda områden för att minska belastningen av sjukdomar förknippade med åldrandet.

LaCarita-stiftelsen har sedan 1998 beviljat stipendier och bidrag åt 26 olika vetenskapliga projekt. De understödda projekten har huvudsakligen behandlat äldreomsorg eller andra till åldrandet  förknippade frågor.
Stipendier

Stiftelsen har bidragit till översättning och publicering i Finland av den allmäneuropeiska rekommendationen om forskning, förebyggande, och klinisk handläggning av åldersrelateerade sjukdomar (European Silver Paper on the Future of Health Promotion and Preventive Actions, Basic Research, and Clinical Aspects of Age-Related Disease). Rekommendationens målsättning är att utveckla och förenhetliga verksamheten inom nämnda områden för att minska belastningen av sjukdomar förknippade med åldrandet.

Ett projektstipendium på 150 000 euro lediganslås

I samarbete med Societas Gerontologica Fennica ry har La Carita-stiftelsen lediganslagit ett treårigt stipendium på 150 000 euro för ett forskningsprojekt inom gerontologi. Projektet bör förverkligas 2011-2013. I ansökningarna beaktas de förväntade forskningsresultatens praktiska tillämpbarhet och betydelse för att befrämja de äldres välbefinnande.

Fritt formulerade ansökningar som inbegriper forskningsplan, finansieringsplan samt huvudforskarens CV bör skickas senast 31.5.2010 till följande adress:

Stipendiekommittén / La Carita – SGF
c/o Timo Strandberg
Terveystieteiden laitos/ Geriatria
PL 5000
90014 Oulun yliopisto

Vidare information tillhandahåller La Carita-stiftelsens styrelseordförande Otto Lindberg otto.lindberg@doctagon.fi.

Societas Gerontologica Fennica ry (SGF) är en mångvetenskaplig förening grundad 1948, som på olika sätt strävar till att befordra finländsk gerontologisk forskning och vetenskapligt samarbete. SGF ägnar sig i huvudsak åt publikationsverksamhet samt åt att regelbundet arrangera vetenskapliga symposier. SGF samarbetar också med internationella gerontologiorganisationer.

I samarbete med Societas Gerontologica Fennica ry har La Carita-stiftelsen lediganslagit ett treårigt stipendium på 150 000 euro för ett forskningsprojekt inom gerontologi. Projektet bör förverkligas 2011-2013. I ansökningarna beaktas de förväntade forskningsresultatens praktiska tillämpbarhet och betydelse för att befrämja de äldres välbefinnande.

Fritt formulerade ansökningar som inbegriper forskningsplan, finansieringsplan samt huvudforskarens CV bör skickas senast 31.5.2010 till följande adress:

Stipendiekommittén / La Carita – SGF
c/o Timo Strandberg
Terveystieteiden laitos/ Geriatria
PL 5000
90014 Oulun yliopisto

Vidare information tillhandahåller La Carita-stiftelsens styrelseordförande Otto Lindberg otto.lindberg@doctagon.fi.

Societas Gerontologica Fennica ry (SGF) är en mångvetenskaplig förening grundad 1948, som på olika sätt strävar till att befordra finländsk gerontologisk forskning och vetenskapligt samarbete. SGF ägnar sig i huvudsak åt publikationsverksamhet samt åt att regelbundet arrangera vetenskapliga symposier. SGF samarbetar också med internationella gerontologiorganisationer.